Paziņojums par privātumu
[2019 08 14]

 

IEVADS  

Laipni lūgti iepazīties ar UAB „AUDATEX BALTICS" (kopā dēvētas par "Solera"/"Audatex", "mēs", "mūs" vai "mūsu" šajā paziņojumā par privātumu) paziņojumu par privātumu.

 "Solera"/"Audatex" ciena Jūsu privātumu un apņemas aizsargāt Jūsu personas datus. Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par to, kā mēs uzraugam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni (neatkarīgi no tā, no kurienes Jūs to apmeklējat), kā arī par to, kādas ir Jūsu tiesības uz privātumu un kā tiesību akti Jūs aizsargā.

Šis paziņojums par privātumu ir izkārtots pa punktiem, lai Jūs varētu klikšķināt uz turpmāk izklāstītajām sadaļām. Lūdzu, izmantojiet arī Skaidrojumus, lai saprastu dažu šajā paziņojumā par pritvātumu izmantoto terminu nozīmi.

1. SVARĪGA INFORMĀCIJA UN KAS MĒS ESAM

2. DATI, KURUS MĒS VĀCAM PAR JUMS

3. KĀ JŪSU PERSONAS DATI TIEK VĀKTI

4. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

5. JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA

6. STARPTAUTISKA DATU PĀRSŪTĪŠANA

7. DATU DROŠĪBA

8. DATU SAGLABĀŠANA

9. JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS

10. SKAIDROJUMI

 

1.  SVARĪGA INFORMĀCIJA UN KAS MĒS ESAM  

ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR PRIVĀTUMU NOLŪKS  

ŠĪīpaziņojuma par privātumu mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kā "Solera"/"Audatex" vāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, tostarp jebkādus datus, ko Jūs varētu sniegt šajā tīmekļa vietnē, pierakstoties mūsu jaunumu saņemšanai, iegādājoties produktu vai pakalpojumu vai piedaloties konkursā.

Šī tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem un mēs apzināti neievācam datus, kas ir saistīti ar bērniem.

Šo paziņojumu par privātumu ir svarīgi lasīt kopā ar citiem paziņojumiem par privātumu vai paziņojumiem par godprātīgu apstrādi, kurus mēs varētu sniegt noteiktos gadījumos, kad mēs vācam personas datus par Jums vai tos apstrādājam, lai Jūs pilnībā apzinātos, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu datus. Šis paziņojums par privātumu papildina citus paziņojumus, un tā mērķis nav likt ignorēt citus paziņojumus.

PĀRZINIS  

 "Solera"/"Audatex" ir Jūsu personas datu pārzinis un ir atbildīgs par tiem.

Mēs esam norīkojuši datu privātuma aizstāvi, kurš ir atbildīgs par to jautājumu pārraudzīšanu, kas ir saistīti ar šo paziņojumu par privātumu. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo paziņojumu par privātumu, tostarp jebkādi pieprasījumi par Jūsu likumīgo tiesību īstenošanu, lūdzu, sazinieties ar datu privātuma pārvaldnieku, izmantojot turpmāk norādīto informāciju.

KONTAKTINFORMĀCIJA  

palidziba@audatex.lv

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību jebkurā laikā Datu valsts inspekcijā, Latvijas Republikas uzraudzības iestādei datu aizsardzības jautājumos (www.dvi.gov.lv). Tomēr mēs novērtētu iespēju risināt Jūsu problēmas pirms Jūs vēršaties Datu valsts inspekcijā, tādēļ, lūdzam sākotnēji sazināties ar mums.

IZMAIŅAS PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU UN JŪSU PIENĀKUMS INFORMĒT MŪS PAR IZMAIŅĀM  

Šo paziņojumu par privātumu var periodiski aktualizēt.

Ir būtiski, ka personas dati, kuri mums ir par Jums, ir pareizi un atbilst pašreizējai situācijai. Lūdzu, informējiet mūs, ja Jūsu saistību ar mums laikā mainās Jūsu personas dati.

SAITES UZ TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNĒM  

Šajā tīmekļa vietnē var tikt iekļautas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, spraudņiem un lietotnēm. Noklikšķināšana uz šīm saitēm vai šo savienojumu iespējošana var ļaut trešajām pusēm vākt datus par Jums vai dalīties ar tiem. Mēs nekontrolējam šīs trešo pušu tīmekļa vietnes un neesam atbildīgi par to paziņojumiem par privātumu. Pametot mūsu tīmekļa vietni, mēs iesakām Jums izlasīt visu to tīmekļa vietņu paziņojumus par privātumu, kuras Jūs apmeklējat.

2.  DATI, KURUS MĒS VĀCAM PAR JUMS  

Personas dati vai personas informācija ir jebkura informācija par atsevišķu personu, kuras dēļ šo personu var identificēt. Tajā neietilpst dati, kuros tiek slēpta identitāte (anonīmi dati).

Mēs varam vākt, izmantot, glabāt un nosūtīt dažāda veida personas datus par Jums, kurus mēs esam sagrupējuši, kā norādīts turpmāk.

 • Identitātes datos parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [vārdu un uzvārdu, lietotājvārdu vai līdzīgu identifikatoru, ģimenes stāvokli, amatu, dzimšanas datumu, dzimumu].
 • Kontaktinformācijā parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [rēķina adresi, piegādes adresi, e-pasta adresi un tālruņa numurus].
 • Finanšu datos parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [bankas kontu un informāciju par norēķinu karti].
 • Datos par darījumiem parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [informāciju par veiktajiem maksājumiem Jums un Jūsu veiktajiem maksājumiem un citu informāciju par precēm un pakalpojumiem, ko Jūs esat iegādājušies no mums].
 • Tehniskajos datos parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [interneta protokola (IP) adresi, Jūsu pieteikšanās datus, pārlūkprogrammas veidu un versiju, laika zonas iestatījumus un atrašanās vietu, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu un citas tehnoloģijas ierīcēs, kuras Jūs izmantojat, lai piekļūtu šai tīmekļa vietnei].
 • Profila datos parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [Jūsu lietotājvārdu un paroli, Jūsu veiktos pirkumus vai pasūtījumus, Jūsu intereses, kam Jūs dodat priekšroku, atsauksmes un atbildes uz aptaujām].
 • Lietojuma datos parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, preces un pakalpojumus].
 • Tirdzniecības un saziņas datos parasti iekļauj, ciktāl piemērojams: [kam Jūs dodat priekšroku, saņemot tirdzniecības informāciju no mums un mūsu trešajām pusēm, un kādai saziņai Jūs dodat priekšroku].
 • Transportlīdzekļa datos vispārējā nozīmē iekļauj, ciktāl piemērojams, šādus datus: [transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) un cita informācija par transportlīdzekli].

Mēs vācam, izmantojam un dalāmies arī ar apkopotiem datiem, tādiem kā statistikas vai demogrāfiskajiem datiem jebkādam nolūkam. Apkopotie dati var tikt atvasināti no Jūsu personas datiem, tomēr tos neuzskata par personas datiem tiesību aktos, jo šie dati tieši vai netieši neatklāj Jūsu identitāti. Piemēram, mēs varam apkopot Jūsu lietojuma datus, lai procentuāli aprēķinātu to lietotāju daļu, kas piekļūst noteiktai tīmekļa vietnes sadaļai. Tomēr, ja mēs apvienosim vai saistīsim apkopotos datus ar Jūsu personas datiem tā, ka tādējādi būs iespējams Jūs tieši vai netieši identificēt, mēs apstrādāsim šos apvienotos datus kā personas datus, kas tiks izmantoti saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

Mēs nevācam īpašas personas datu kategorijas par jums (šādā kategorijās ietilpst informācija par Jūsu rasi vai tautību, reliģiskajiem vai filozofiskajiem uzskatiem, dzimumdzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, kā arī informācija par Jūsu veselību un ģenētiskie un biometriskie dati). Kā arī mēs nevācam informāciju par sodāmībām un/vai noziedzīgiem nodarījumiem.

JA JŪS NESNIEDZAT PERSONAS DATUS  

Ja mums ir jāvāc personas dati saskaņā ar likumu vai līgumu, kas mums ir noslēgts ar Jums, un Jūs nesniedzat šos datus pēc pieprasījuma, mums var nebūt iespējas izpildīt līgumu, kas noslēgts mūsu starpā vai kuru mēs mēģinām noslēgt ar Jums (piemēram, lai nodrošinātu Jūs ar precēm vai pakalpojumiem). Šādā gadījumā mums varētu nākties atcelt preci vai pakalpojumu, ko Jūs vēlaties iegādāties no mums, bet mēs Jums attiecīgā laikā paziņosim, ja šāds būs gadījums.

3.  KĀ JŪSU PERSONAS DATI TIEK VĀKTI  

Mēs izmantojam dažādas metodes, lai vāktu datus no Jums un par Jums, tostarp turpmāk norādītās metodes.

 • Tieša mijiedarbība. Jūs varat mums cita starpā sniegt Jūsu identitātes datus, kontaktinformāciju, finanšu datus, profila datus un tirdzniecības un saziņas datus, aizpildot formas vai sazinoties ar mums, izmantojot pastu, tālruni, e-pastu vai citādā veidā. Tajā ietilpst personas dati, ko Jūs sniedzat, kad Jūs:
 • piesakāties mūsu precēm vai pakalpojumiem, jautājiet par tiem vai tos iegādājaties;
 • izveidojiet kontu mūsu tīmekļa vietnē;
 • pierakstāties mūsu pakalpojumiem vai publikācijām;
 • pieprasāt nosūtīt Jums tirdzniecības informāciju;
 • piedalāties konkursā, pārdošanas veicināšanas pasākumā vai aptaujā; vai
 • sniedzat mums atsauksmes.
 • Automatizētās tehnoloģijas vai mijiedarbības. Jums mijiedarbojoties ar mūsu tīmekļa vietni, mēs, cita starpā, varētu automātiski vākt tehniskos datus, lietojuma datus un profila datus par Jūsu iekārtām, pārlūkošanas darbībām un veidiem. Mēs varam vākt šos personas datus, izmantojot sīkdatnes, servera žurnālus un citas līdzīgas tehnoloģijas. Mēs varētu arī cita starpā saņemt tehniskos datus, lietojuma datus un profila datus par Jums, ja Jūs apmeklēsiet citas tīmekļa vietnes, kurās ir izvietotas mūsu sīkdatnes. Lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku šeit, lai gūtu izvērstāku informāciju.
 • Trešās puses vai publiski pieejami avoti. Mēs varam saņemt personas datus par Jums no dažādām trešajām pusēm un publiskiem avotiem, kā norādīts turpmāk.
 • Tehniskos dati no šādām pusēm:

(a) analītikas pakalpojumu sniedzējiem [tādiem kā Google, kas atrodas ārpus ES];

(b) reklāmas tīkliem; un

(c) meklēšanas informācijas sniedzējiem.

 • Kontaktinformāciju, finanšu datus un datus par darījumiem no tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu sniedzējiem.
 • Identitātes datus un kontaktinformāciju no datu brokeriem vai apkopotājiem.
 • Identitātes datus un kontaktinformāciju no publiski pieejamiem avotiem [tādiem kā uzņēmumu reģistrs un vēlētāju reģistrs].
 • Transportlīdzekļu datus no ražotājiem, detaļu piegādātājiem, servisa centriem, remonta uzņēmumiem, reģistriem un citiem avotiem.
 • (CITI VEIDI, KĀ MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS).

4.  KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS  

Mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad to pieļauj tiesību akti. Parasti mēs izmantosim Jūsu personas datus šādos gadījumos:

 • kad mums ir jāizpilda līgums, kuru mēs ar Jums noslēgsim vai esam noslēguši;
 • kad ir svarīgi nodrošināt to, lai mūsu (vai trešo pušu) likumīgo interešu un Jūsu interešu un pamattiesību dēļ netiktu neievērotas šīs intereses;
 • kad mums ir jāievēro juridiskās vai tiesību aktos noteiktās prasības.

Parasti mēs nebalstāmies uz piekrišanu kā juridisku pamatu Jūsu personas datu apstrādei, ja vien tas netiek veikts saistībā ar trešo pušu tiešo pārdošanas paziņojumu nosūtīšanu Jums, izmantojot e-pastu vai īsziņu. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu saņemt tirdzniecības informāciju jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

NOLŪKI, KURIEM MĒS IZMANTOSIM JŪSU PERSONAS DATUS  

Mēs turpmākajā tekstā (tabulas formātā) esam snieguši aprakstu par visiem veidiem, kā mēs plānojam izmantot Jūsu personas datus, un uz kāda tiesiskā pamatojuma mēs balstāmies, lai to darītu. Mēs esam arī noteikuši, kādas ir mūsu likumīgās intereses attiecīgos gadījumos.

Ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus vairāk nekā viena tiesiskā pamatojuma dēļ atkarībā no konkrētā nolūka, kuram mēs izmantojam Jūsu datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir nepieciešama informācija par konkrēto tiesisko pamatojumu, uz kuru mēs balstāmies, lai apstrādātu Jūsu personas datus gadījumos, kuriem ir vairāk nekā viens pamatojums, kas ir norādīti turpmāk tabulā.

Nolūks/darbība

 

Datu veids

 

Tiesiskais pamatojums apstrādei, tostarp likumīgo interešu pamatojums

 

Piereģistrēt Jūs kā jaunu klientu

 

a) Identitāte

b) Kontaktinformācija

 

Līguma izpilde ar Jums

 

Apstrādāt un piegādāt Jūsu pasūtījumu un/vai sniegt Jums pakalpojumus, tostarp:

a) pārvaldīt maksājumus, nodevas un maksas;

b) vākt un atgūt naudu, kuru ir mums parādā.

 

a) Identitātes dati

b) Kontaktinformācija

c) Finanšu dati

d) Dati par darījumiem

e) Tirdzniecības un saziņas dati

 

a) Līguma izpilde ar Jums

b) Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai atgūtu parādus, kas mums pienākas)

 

Mūsu attiecību ar Jums pārvaldīšana, kas iekļaus:

a) Jūsu informēšanu par izmaiņām mūsu noteikumos vai privātuma politikā;

b) lūgšanu Jums veikt novērtējumu vai aizpildīt aptauju.

 

a) Identitātes dati

b) Kontaktinformācija

c) Profila dati

d) Tirdzniecības un saziņas dati

 

a) Līguma izpilde ar Jums

b) Nepieciešams, lai ievērotu juridiskas prasības

c) Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai mūsu ieraksti būtu aktualizēti un lai pētītu, kā klienti izmanto mūsu preces/pakalpojumus)

 

Iespējas sniegšana Jums piedalīties balvu izlozē, konkursā vai aptaujas aizpildīšanā

 

a) Identitātes dati

b) Kontaktinformācija

c) Profila dati

d) Lietojuma dati

e) Tirdzniecības un saziņas dati

 

a) Līguma izpilde ar Jums

b) Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai pētītu, kā klienti izmanto mūsu preces/pakalpojumus, lai attīstītu tos un mūsu uzņēmējdarbību)

 

Mūsu uzņēmējdarbības un šīs tīmekļa vietnes (tostarp traucējummeklēšanas, datu analīzes, testēšanas, sistēmas apkopes, atbalsta sniegšanas, datu ziņošanas un uzglabāšanas) administrēšana un aizsargāšana

 

a) Identitātes dati

b) Kontaktinformācija

c) Tehniskie dati

 

a) Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai vadītu mūsu uzņēmējdarbību, sniegtu administrēšanas un IT pakalpojumus, nodrošinātu tīkla drošību, lai novērstu krāpniecību, kā arī tas ir nepieciešams saistībā ar uzņēmējdarbības reorganizāciju vai grupas pārstrukturēšanu)

b) Nepieciešams, lai ievērotu juridiskas prasības

 

Jums saistoša tīmekļa vietnes satura un reklāmu sniegšana, kā arī to reklāmu efektivitātes noteikšana un izprašana, ko mēs Jums rādām

 

a) Identitātes dati

b) Kontaktinformācija

c) Profila dati

d) Lietojuma dati

e) Pārdošanas un saziņas dati

f) Tehniskie dati

 

Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai pētītu, kā klienti izmanto mūsu preces/pakalpojumus, lai attīstītu tos un mūsu uzņēmējdarbību un lai informētu par mūsu tirdzniecības stratēģiju)

 

Datu analītikas izmantošana, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, preces/pakalpojumus, pārdošanu, klientu attiecības un pieredzi

 

a) Tehniskie dati

b) Lietojuma dati

 

Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai pētītu, kā klienti izmanto mūsu preces/pakalpojumus, lai uzturētu mūsu tīmekļa vietni aktualizētu un saistošu, lai attīstītu mūsu uzņēmējdarbību un lai informētu par mūsu pārdošanas stratēģiju)

 

Ierosinājumu un ieteikumu sniegšana Jums par precēm vai pakalpojumiem, kas varētu Jūs interesēt

 

a) Identitātes dati

b) Kontaktinformācija

c) Tehniskie dati

d) Lietojuma dati

e) Profila dati

 

Nepieciešams mūsu likumīgo interešu dēļ (lai attīstītu mūsu preces/pakalpojumus un mūsu uzņēmējdarbību)

 

 

 PĀRDOŠANAS VEICINĀŠANAS PIEDĀVĀJUMI NO MUMS  

Mēs varam izmantot Jūsu identitātes datus, kontaktinformāciju, tehniskos datus, lietojuma datus un profila datus, lai veidotu priekšstatu par to, ko, mūsuprāt, Jūs varētu vēlēties vai kas Jums varētu būt vajadzīgs, vai kas varētu Jūs interesēt. Šādā veidā mēs lemjam, kuras preces, pakalpojumi un piedāvājumi varētu būt Jums saistoši (mēs šo saucam par tirdzniecības informāciju).

Jūs saņemsiet tirdzniecības paziņojumus no mums, ja Jūs pieprasīsiet informāciju no mums vai iegādāsieties preces vai pakalpojumus no mums vai arī, ja Jūs sniegsiet mums informāciju par sevi, kad Jūs pieteiksieties konkursā vai reģistrēsieties pārdošanas veicināšanas pasākumam un ja katrā no šiem gadījumiem Jūs nebūsiet nepiekritis šīs tirdzniecības informācijas saņemšanai.

TREŠO PUŠU TIRDZNIECĪBAS INFORMĀCIJA  

Mēs iegūsim Jūsu tiešu piekrišanu pirms mēs dalīsimies ar Jūsu personas datiem tirdzniecības nolūkos ar jebkādu citu uzņēmumu, kas neietilpst "Solera"/"Audatex" grupā.

NEPIEKRIŠANA  

Jūs varat lūgt mums vai trešajām pusēm pārtraukt sūtīt Jums tirdzniecības ziņojumus jebkurā laikā [piesakoties tīmekļa vietnē un atzīmējot vai noņemot atzīmes attiecīgajās izvēles rūtiņās, lai pielāgotu Jūsu tirdzniecības materiālu vēlamo saturu, vai klikšķinot uz nepiekrišanas saitēm jebkurā tirdzniecības ziņojumā, kas ir nosūtīts Jums vai] sazinoties ar mums jebkurā laikā.

Gadījumi, kad Jūs nepiekrītat saņemt šos tirdzniecības ziņojumus, neietekmēs to, kā mēs apstrādājām Jūsu personas datus citiem ar tirdzniecību nesaistītiem nolūkiem, tādiem kā preču/pakalpojumu nodrošināšanai Jums, garantiju reģistrēšanai, gūtajai pieredzei saistībā ar precēm/pakalpojumiem vai citiem darījumiem u. c.

SĪKDATNES  

Noteiktos piemērojamos gadījumos Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai atteiktos no visām vai atsevišķām pārlūkprogrammas sīkdatnēm. Ja Jūs atspējojat sīkdatnes vai atsakāties no tām, lūdzam ņemt vērā, ka dažas šīs tīmekļa vietnes daļas var kļūt Jums nepieejamas vai tās var nedarboties pienācīgi. Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, lūdzam apskatīt šeit.

NOLŪKA MAIŅA  

Mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai tādos nolūkos, kādiem mēs tos vācām, ja vien mēs pamatoti neuzskatām, ka mums tos ir jāizmanto citam mērķim un ja šis mērķis ir saderīgs ar sākotnējo nolūku. Ja Jūs vēlaties gūt skaidrojumu tam, kā datu apstrāde jaunajam nolūkam ir saderīga ar sākotnējo nolūku, lūdzam sazināties ar mums.

Ja mums rodas nepieciešamība izmantot Jūsu datus nesaistītā nolūkā, mēs Jūs informēsim un sniegsim skaidrojumu par tiesisko pamatojumu, kas ļauj mums šādi rīkoties.

Lūdzam ņemt vērā, ka mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus bez Jūsu zināšanas vai piekrišanas saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem, ja to pieprasa vai pieļauj tiesību akti.

5.  JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA  

Mums var nākties dalīties ar Jūsu personas datiem ar pusēm, kas norādītas turpmāk, tādos nolūkos, kas izklāstīti iepriekš minētās tabulas 4. punktā:

 • iekšējām trešām pusēm, kā norādīts Skaidrojumos;
 • ārējām trešām pusēm, kā norādīts Skaidrojumos;
 • trešām pusēm, kurām mēs varam izvēlēties pārdot, nodot mūsu uzņēmējdarbību vai mūsu aktīvus vai ar kurām mēs varam izvēlēties apvienot mūsu uzņēmējdarbību vai mūsu aktīvus. Vai arī mēs varam rast iespējas iegādāties citas uzņēmējdarbības vai apvienoties ar tām. Ja šāda izmaiņa notiktu mūsu uzņēmējdarbībā, tad jaunie īpašnieki varētu izmantot Jūsu personas datus tādā veidā, kāds ir noteikts šajā paziņojumā par privātumu.

Mēs pieprasām visām trešām pusēm ievērot Jūsu personas datu drošību un apstrādāt tos saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs neļaujam mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem izmantot Jūsu personas datus to nolūkos un atļaujam tiem apstrādāt Jūsu personas datus vienīgi konkrētos nolūkos un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

6.  STARPTAUTISKA DATU PĀRSŪTĪŠANA  

Ja vien šeit nav skaidri noteikts citādi, mēs nepārsūtām Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Šveices.

7.  DATU DROŠĪBA  

Mēs esam ieviesuši pienācīgus drošības pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu nejaušu nozaudēšanu, izmantošanu vai piekļuvi tiem neatļautā veidā, mainīšanu vai izpaušanu. Papildus tiem mēs ierobežojam piekļuvi Jūsu personas datiem tiem darbiniekiem, starpniekiem, līgumslēdzējiem un citām trešām pusēm, kuri veic uzņēmējdarbību, un sniedzam tiem informāciju par tiem tikai tādā apmērā, kāds tiem ir nepieciešams. Tie apstrādās Jūsu personas datus, balstoties uz mūsu norādījumiem, un uz tiem attiecas konfidencialitātes pienākums.

Mēs esam ieviesuši procedūras, ar kuru palīdzību ir iespējams risināt aizdomīgus gadījumus par personas datu pārkāpumu, un mēs informēsim Jūs un jebkuru attiecīgo regulējošo iestādi par pārkāpumu, ja mums būs likumīgs pienākums šādi rīkoties.

8.  DATU SAGLABĀŠANA  

CIK ILGI UN KAM JŪS IZMANTOSIET MANUS PERSONAS DATUS?  

Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu to vākšanas nolūkus, tostarp tos nolūkus, kas paredz juridisku, grāmatvedības vai ziņošanas prasību izpildi.

Lai noteiktu pienācīgo personas datu saglabāšanas periodu, mēs apsveram personas datu daudzumu, būtību un sensitivitāti, iespējamo kaitējumu risku, ko izraisa neatļauta izmantošana vai Jūsu personas datu izpaušana, nolūkus, kādiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un vai mēs varam īstenot šos nolūkus citādā veidā un piemērojamās tiesību aktu prasības.

Informācija par saglabāšanas periodiem attiecībā uz dažādiem Jūsu personas datu aspektiem ir pieejama mūsu datu saglabāšanas politikā, kuru Jūs varat no mums pieprasīt, sazinoties ar mums.

Konkrētāk un neierobežojot iepriekš minētā vispārīgumu, saskaņā ar tiesību aktiem mums nodokļu, finanšu revīzijas un uzskaites nolūkos ir jāsaglabā pamatinformācija par mūsu klientiem (tostarp kontaktinformācija, identitātes dati, finanšu dati un dati par darījumiem) vismaz 5 gadus pēc brīža, kad tie pārtrauc būt mūsu klienti.

Dažos piemērojamos gadījumos Jūs varat mums lūgt dzēst Jūsu datus; sk. sadaļu Pieprasījumu dzēšana turpmāk, lai gūtu papildu informāciju.

Dažos gadījumos mēs varam anonimizēt Jūsu personas datus (tā, lai tos vairs nevar saistīt ar Jums) izpētes vai statistikas nolūkos, un šādā gadījumā mēs varam izmantot šo informāciju uz nenoteiktu laiku, vairs par to Jūs neinformējot.

9.  JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS  

Saskaņā ar noteiktiem gadījumiem Jums ir tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesības aktiem attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lūdzu, skatiet Skaidrojumus, lai gūtu izvērstāku skaidrojumu par šīm tiesībām:

 • pieprasīšanu piekļūt Jūsu personas datiem;
 • pieprasīšanu labot Jūsu personas datus;
 • pieprasīšanu dzēst Jūsu personas datus;
 • iebilšanu Jūsu personas datu apstrādei;
 • pieprasīšanu ierobežot Jūsu personas datus;
 • pieprasīšanu pārsūtīt Jūsu personas datus;
 • tiesībām atsaukt piekrišanu.

Ja Jūs vēlaties īstenot kādas no iepriekš norādītajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta iepriekš.

SAMAKSA PARASTI NETIEK PIEPRASĪTA  

Jums nevajadzēs veikt samaksu, lai piekļūtu Jūsu personas datiem (vai īstenot citas tiesības). Tomēr mēs varam pieprasīt veikt samērīgu samaksu, ja Jūsu prasība ir patiesi nepamatota, tā atkārtojas vai ir pārmērīga. Vai arī mēs varam atteikties ievērojot Jūsu prasību šādos apstākļos.

KAS MUMS VARĒTU BŪT NEPIECIEŠAMS NO JUMS  

Mums varētu nākties lūgt Jums konkrētu informāciju, kas mums palīdzētu apstiprināt Jūsu identitāti un nodrošināt Jūsu tiesības piekļūt Jūsu personas datiem (vai īstenot citas tiesības). Šis ir drošības pasākums, lai nodrošinātu personas datu neizpaušanu citām personām, kurām nav tiesību tos iegūt. Mēs arī varam sazināties ar Jums, lai lūgtu papildu informāciju saistībā ar Jūsu pieprasījumu paātrināt atbildes sniegšanas laiku.

LAIKA IEROBEŽOJUMS ATBILDEI  

Mēs mēģinām atbildēt uz visiem likumīgajiem pieprasījumiem viena mēneša laikā. Reizēm tas mums var prasīt vairāk nekā mēnesi, ja pieprasījums ir sevišķi sarežģīts vai ja Jūs esat iesnieguši vairākus pieprasījumus. Šādā gadījumā mēs par to Jums paziņosim un uzturēsim Jūs informētu.

10.  SKAIDROJUMI  

TIESISKAIS PAMATOJUMS  

Likumīga interese ir mūsu uzņēmējdarbības interese mūsu uzņēmējdarbības veikšanas un vadīšanas procesā, kas ļauj mums sniegt Jums un tirdzniecības vietai labāko preci/pakalpojumu un labāko un visdrošāko pieredzi. Mēs pārliecināmies, ka mēs apsveram un līdzsvarojam jebkādu iespējamu ietekmi uz Jums (gan pozitīvu, gan negatīvu) un Jūsu tiesībām pirms mēs apstrādājam Jūsu personas datus saistībā ar mūsu likumīgajām interesēm. Mēs neizmantojam Jūsu personas datus gadījumos, kad mūsu intereses netiek ievērotas saistībā ar ietekmi uz Jums (ja vien mums nav Jūsu piekrišanas vai to citādi nepieprasa vai neatļauj tiesību akti). Jūs varat gūt papildu informāciju par to, kā mēs izvērtējam mūsu likumīgās intereses salīdzinājumā ar iespējumu ietekmi uz Jums konkrētās darbībās, sazinoties ar mums.

Līguma izpilde nozīmē Jūsu datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, kuram Jūs esat puse, vai sākšanu rīkoties, saņemot Jūsu pieprasījumu, pirms šāda līguma noslēgšanas.

Juridiskas vai tiesību aktos noteiktas prasības ievērošana nozīmē Jūsu personas datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu juridisku vai tiesību aktos noteiktu prasību, kura ir mums saistoša.

TREŠĀS PUSES  

Iekšējās trešās puses  

Citi uzņēmumi "Solera"/"Audatex" grupā, kas rīkojas vai nu kā kopēji pārziņi, vai apstrādātāji un kuri atrodas [EEZ] un sniedz IT un sistēmu administrēšanas pakalpojumus un uzņemas veikt informācijas sniegšanu.

Ārējās trešās puses  

 • Pakalpojumu sniedzēji, kas rīkojas kā apstrādātāji, kas atrodas [EEZ] un kuri sniedz IT un sistēmu administrēšanas pakalpojumus.
 • Profesionāli konsultanti, kas rīkojas kā apstrādātāji vai kopēji pārziņi, tostarp juristi, banķieri, auditori un apdrošinātāji, kas atrodas [EEZ] un kuri sniedz konsultācijas, banku, juridiskos, apdrošināšanas un grāmatvedības pakalpojumus.
 • Tiesībsargājošās struktūras, trešās personas noziedzības un krāpšanas novēršanā, trešās puses, kas sniedz mārketinga un cenu salīdzināšanas pakalpojumus.

JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS  

Jums ir tiesības:

    pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem (parasti zināmas kā "datu subjekta piekļuves pieprasījums"). Tas ļauj Jums saņemt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju, un pārbaudīt, ka mēs tos apstrādājam likumīgi;

    pieprasīt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu labojumu. Tas ļauj Jums saņemt jebkādu nepilnīgu vai neprecīzu mūsu rīcībā esošo Jūsu datu labojumu, lai gan mums varētu rasties nepieciešamība pārbaudīt to jauno datu pareizību, kurus Jūs esat mums snieguši;

    pieprasīt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu dzēšanu. Tas ļauj Jums lūgt mums dzēst vai noņemt personas datus, kurus mums nav laba iemesla turpināt apstrādāt. Jums arī ir tiesības lūgt mums dzēst vai noņemt Jūsu personas datus, attiecībā uz kuriem Jūs esiet veiksmīgi īstenojis Jūsu tiesības iebilst pret to apstrādi (sk. turpmāk), ja mēs esam apstrādājuši Jūsu informāciju pretlikumīgi vai ja mums ir jādzēš Jūsu personas dati, lai ievērotu vietējos tiesību aktus. Ņemiet vērā, ka mēs ne vienmēr spēsim ievērot Jūsu dzēšanas pieprasījumus konkrētu juridisku iemeslu dēļ, par kuriem mēs Jūs informēsim, ja tas būs piemērojams Jūsu pieprasījuma laikā;

    iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi gadījumos, kad mēs balstāmies uz mūsu (vai trešo pušu) likumīgu interesi un kad Jūsu situācija ir tāda, kas liek Jums vēlēties iebilst pret apstrādi šādu iemeslu dēļ, jo Jūs uzskatāt, kas tas ietekmē Jūsu pamattiesības un brīvības. Jums arī ir tiesības iebilst pret gadījumiem, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus tiešos tirdzniecības nolūkos. Dažos gadījumos mēs varam pierādīt, ka mums ir nepārvarami likumīgi iemesli apstrādāt Jūsu informāciju, kas ir spēcīgāki par Jūsu tiesībām un brīvībām;

    pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Tas ļauj Jums lūgt mums pārtraukt uz laiku apstrādāt Jūsu personas datus šādos gadījumos: a) ja Jūs vēlaties pārliecināties par datu pareizumu; b) ja mēs datus lietojam nelikumīgi, bet Jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu; c) ja Jūs vēlaties, lai mēs glabājam datus pat, ja mums tie vairs nav nepieciešami, jo Jums tie ir nepieciešami, lai Jūs noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu tiesībpamatotus prasījumus; vai d) ja Jūs esat iebilduši pret to, kā mēs lietojam Jūsu datus, bet mums ir nepieciešams pārbaudīt, vai mums ir spēcīgāks juridiskais pamatojums, kas ļauj mums tos izmantot;

    pieprasīt Jūsu personas datu pārsūtīšanu Jums vai trešajai pusei. Mēs sniegsim Jums vai trešajai pusei, kuru Jūs izvēlēsieties, Jūsu personas datus strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā. Ņemiet vērā, ka šīs tiesības attiecas tikai uz automatizētu informāciju, attiecībā uz kuru Jūs mums sākotnēji sniedzāt piekrišanu, lai mēs to izmantotu, vai ja mēs izmantojam informāciju, lai pildītu līgumu, kas ir noslēgts ar Jums;

    atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, ja mēs paļaujamies uz piekrišanu apstrādāt Jūsu personas informāciju. Tomēr tas neietekmēs to datu apstrādes darbību likumību, kas tika veiktas pirms Jūs atsaucāt piekrišanu. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim sniegt Jums noteiktas preces vai pakalpojumus. Mēs Jūs konsultēsim, ja šāds ir iemesls laikā, kad Jūs atsaucat savu piekrišanu.

 

 

Sīkdatņu izmantošanas politika

 

 1. Sīkdatnes

Lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes pienācīgu darbību, mēs reizēm izvietojam Jūsu datorā nelielus datu failus, kas tiek saukti par sīkdatnēm. Lielākā daļa tīmekļa vietņu to dara.

 

 1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tās vietnei palīdz "atcerēties" Jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi Jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Vienkāršāk runājot – sīkdatnes satur informāciju, kuru Jūsu pārlūks ir nosūtījis serverim, ļaujot serverim saglabāt datus, kas var tikt atjaunoti un atgūti uzņēmumā, kurš ir atbildīgs par to instalēšanu.

 

 1. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojas sīkdatnes tīmekļa lapas pienācīgas darbības nodrošināšanai vai noteiktām tās funkcijām, lai padarītu tās lietošanu vienkāršāku (atgādinājums par lietotāja izvēlēm), kā arī, lai labāk pielāgotu mūsu tīmekļa vietni un produktus Lietotāju interesēm un vajadzībām.

Sīkdatnes var arī tikt izmantotas, lai atvieglotu Jūsu nākotnes darbības un uzlabotu lietošanas pieredzi mūsu tīmekļa vietnē.

Tāpat mēs izmantojam sīkdatnes, lai izveidotu / apkopotu anonīmu un kopēju statistiku, kas ļauj mums izprast, kā lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietni un palīdz mums uzlabot tās struktūru un saturu.

Lielākajā daļā gadījumu sīkdatnes tieši neidentificē interneta lietotāju, tikai iekārtu, no kuras tas ir pieslēdzies konkrētajām tīmekļa vietnēm.

Mēs nevaram identificēt Jūs personīgi, izmantojot sīkdatņu apkopoto informāciju, kā arī sīkdatnes nevar nolasīt Jūsu iekārtā esošos datu vai citus tur atrodošos failus.

 

 1. Izmantoto sīkdatņu veidi

Vispārīgi sīkdatnes var tikt klasificētas sekojoši:

 • Pēc organizācijas, kas tās pārvalda:
  • Tiešās (pirmās personas) sīkdatnes (šajā gadījumā – Audatex Baltics);
  • Trešo personu sīkdatnes (citu personu).
 • Pēc aktivitātes ilguma – pēc perioda, cik ilgi tās ir aktīvas uz Jūsu datora:
  • Pieslēguma sesijas sīkdatnes – tās tiek izdzēstas, tiklīdz lietotājs aizver tīmekļa pārlūku;
  • Pastāvīgās sīkdatnes – tās tiek saglabātas lietotāja datorā/iekārtā iepriekš noteiktu laika periodu, kura ilgumu būtībā nosaka sīkdatne (maksimāli 365 dienas) vai Jūsu pārlūka iestatījumi.
 • Pēc pielietojuma mērķa:
  • Tehniskās sīkdatnes (nepieciešamas, lai pārvietotos pa tīmekļa vietni);
  • Pielāgošanas sīkdatnes (atļauj piekļuvi tīmekļa vietnei ar vairākām lietotāja iestatītām funkcijām);
  • Analītiskās sīkdatnes (atļauj analizēt un sekot lietotāja uzvedībai);
  • Reklāmas sīkdatnes (reklāmas laukumu pārvaldība);
  • Pielāgotās reklāmas sīkdatnes (reklāma tīmekļa vietnē).

Detalizēta informācija par sīkdatņu izmantošanu:

Nosaukums

Domēns

Aktivitātes ilgums

Pielietojuma mērķis

TEHNISKĀS – VEIKTSPĒJAS

COOKIE_SUPPORT

www.audatex.lv

Pagaidu/Sesijas

Aktivizē sīkdatnes 

JSESSIONID

www.audatex.lv

Pagaidu/Sesijas

Nepieciešamas sesijas pārlūkošanai, uzturēšanai.

 

Mēs neizmantosim sīkdatnes citiem mērķiem, kā tikai augstāk norādītajiem.

 

 1. Kā Jūs variet pārvaldīt sīkdatnes?

Jūs variet kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes jebkādā Jums vēlamā veidā – pilnīgāka informācija atrodama aboutcookies.org tīmekļa vietnē.

Jūs variet izdzēst visas sīkdatnes no Jūsu datora, kā arī lielākajā daļā tīmekļa  pārlūku iestatīt to izvietošanas bloķēšanu. Ja Jūs izvēlaties šādu pieeju, Jums var būt nepieciešams manuāli iestatīt atsevišķus parametrus katru reizi, kad Jūs apmeklējiet tīmekļa lapu. Tāpat ir iespējams, ka atsevišķi pakalpojumi vai iespējas var nedarboties.

Jūs variet iestatīt Jūsu pārlūku tādā veidā, ka sīkdatnes vairs netiek pieņemtas vai arī iestatīt pārlūku, lai netiktu pieņemtas sīkdatnes no konkrētas tīmekļa vietnes.

Iestatījumi, kuri nodrošina sīkdatņu atspējošanas/dzēšanas iespējas parasti ir atrodami tīmekļa pārlūka izvēlnē "Iestatījumi".

Lai labāk izprastu šos iestatījumus, var būt noderīgas zemāk norādītās saites. Citādi, plašākas informācijas iegūšanai, lietotāji var izmantot tīmekļa pārlūka izvēlni "Palīdzība".

Google Chrome sīkdatņu iestatījumi

Internet Explorer sīkdatņu iestatījumi

Microsoft Edge sīkdatņu iestatījumi

Firefox sīkdatņu iestatījumi

Safari sīkdatņu iestatījumi